Política de privadesa

RECYMET SYSTEMS SL declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) i el compliment de les previsions legals contingudes en el Reial decret 1720/2007, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes del qual ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que Vd. faciliti a RECYMET SYSTEMS SL sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, li informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a RECYMET SYSTEMS SL
RECYMET SYSTEMS SL, l’ informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de RECYMET SYSTEMS SL, que quedarà sota la responsabilitat de l’entitat. A l’efecte de donar compliment al previst en la LOPD, es fa exprés esment que RECYMET SYSTEMS SL, amb domicili en C/ Puig i Cadafalch, nº 11-15. Pol.Ind. Rubí-Sud, 08191 – Rubí (Barcelona), donarà l’ús corresponent a la finalitat que li ha estat informada, al tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualssevol dels formularis disposats als efectes a la pàgina web situada en l’adreça d’Internet https://www.recymet.com
Per integrar les seves dades en el fitxer de RECYMET SYSTEMS SL, es necessita el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privadesa, triant l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVADESA DE “RECYMET SYSTEMS SL ” que es presenta en cada formulari de sol·licitud de dades.
Com vulgui que RECYMET SYSTEMS SL, té intenció de remetre als usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa i Comunicacions Comercials l’usuari autoritza expressament a RECYMET SYSTEMS SL, a remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent, així mateix, RECYMET SYSTEMS SL, podrà remetre-li informació no continguda en aquesta secció (inclosa informació sobre els seus serveis) exclusivament de caràcter relacionat amb l’àmbit del sector de Transports. Si vostè no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat a aquest efecte, no ha d’assenyalar l’apartat “Sí desitjo rebre informació comercial de RECYMET SYSTEMS SL, via correu ordinari, correu electrònic o SMS”. La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té caràcter revocable, sense efectes retroactius”.
Vostè, tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de RECYMET SYSTEMS SL, així com de les comunicacions que s’hagin produït pel que fa a les seves dades, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a RECYMET SYSTEMS SL, en C/ Puig i Cadafalch, nº 11-15. Pol.Ind. Rubí-Sud, 08191 – Rubí (Barcelona).
RECYMET SYSTEMS SL, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recaptades o registrades.
RECYMET SYSTEMS SL, li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que s’estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l’article 9 LOPD i normativa de desenvolupament.
Les presents condicions generals s’interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes (Bàsicament Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la informació i correu electrònic).
Iniciï sessió o registri’s per enviar comentaris.