Avís legal

1. Avís i informació legal:
El present avís legal regula l’ús del servei del Portal d’Internet “www.recymet.es” (d’ara endavant, el “Portal”) que RECYMET SYSTEMS, S.L, amb domicili social en C/ Puig i Cadafalch, nº 11-15, polígon Industrial Rubí-Sud, 08191, Rubí (Barcelona), amb CIF nombre B61004701 posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’Usuari accedeix al Portal.
En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot ser modificat.
2.- Objecte:
El present Portal, propietat de RECYMET SYSTEMS, S.L, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i/o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
En aquest sentit, RECYMET *SYSTEMS, S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Portal.
3. Condicions d’accés al Portal:
3.1 Caràcter gratuït de la utilització del Portal
La prestació dels Serveis que ofereix aquest Portal té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant això, alguns Serveis subministrats per RECYMET SYSTEMS, S.L o per tercers a través del Portal estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.
3.2 Registre d’Usuaris
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, RECYMET SYSTEMS, S.L podrà condicionar la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari que es troba al Portal.
3.3 Informació veraç
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del Portal haurà de ser veraç. L’Usuari es compromet a garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la seva relació amb el portal i els serveis del mateix.
Així mateix, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a RECYMET SYSTEMS, S.L permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RECYMET SYSTEMS, S.L o a tercers per la informació que faciliti.
4. Ús del Portal
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, la Política de Privadesa, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que RECYMET SYSTEMS, S.L posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de RECYMET SYSTEMS, S.L, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments.
4.1 Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al Portal, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.
5. Continguts del Portal
Els continguts del Portal són posats a la disposició de l’Usuari per RECYMET SYSTEMS, S.L com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera, RECYMET SYSTEMS, S.L posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a què els continguts inclosos al Portal siguin exactes i estiguin actualitzats.
L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.
L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
6. Links
El Portal incloudins dels seus continguts enllaços amb llocs que pertanyen i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.
El Portal no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre el Portal i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.
7. Protecció de Dades
A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, RECYMET SYSTEMS, S.L informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els clients o usuaris que hagin facilitat les seves dades al Portal. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a RECYMET SYSTEMS, S.L., carrer C/ Puig i Cadafalch, nº 11-15, polígon Industrial Rubí-Sud, 08191, Rubí (Barcelona), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
RECYMET SYSTEMS, S.L es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L’Usuari que facilita les seves dades personals al Portal atorga el seu consentiment a RECYMET SYSTEMS, S.L per rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers, sempre relacionats amb serveis de RECYMET SYSTEMS, S.L. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes publicitats, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.
8. Cookies
RECYMET SYSTEMS, S.L pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal.
Les cookies que utilitza RECYMET SYSTEMS, S.L al Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si soles el nom i cognoms de l’Usuari.
Aquestes cookies, s’utilitzen per RECYMET SYSTEMS, S.L amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques de RECYMET SYSTEMS, S.L per oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el Web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.
9. Propietat intel·lectual i industrial
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal són propietat de RECYMET SYSTEMS, S.L o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de RECYMET SYSTEMS, S.L o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present Portal.
10. Publicitat
Al Portal s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al Portal compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.
RECYMET SYSTEMS, S.L no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
11. Responsabilitat
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que RECYMET SYSTEMS, S.L pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.
11.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal
RECYMET SYSTEMS, S.L no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
11.2 . Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
L’accés al Portal no implica l’obligació per part de RECYMET SYSTEMS, S.L de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
RECYMET SYSTEMS, S.L no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
11.3 Responsabilitat dels enllaços o links
El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, RECYMET SYSTEMS, S.L actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.
En els supòsits en què l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a RECYMET SYSTEMS, S.L, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
RECYMET SYSTEMS, S.L no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, no actualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.
12. Retirada i suspensió del servei
RECYMET SYSTEMS, S.L podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en la present Política de Privadesa.
13. Legislació aplicable
La present política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l’Usuari i RECYMET SYSTEMS, S.L acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic, així com el Codi Civil espanyol en matèria de contractes i prestacions dels usuaris.